حافظه بلند کوتاه-مدت

Long Short-Term Memory (LSTM)

copy icon share icon print icon

تعریف

نوعی از نورون‌های سازنده یک شبکه عصبی بازگشتی که برای پردازش دنباله‌ای از داده‌ها در حوزه‌هایی مانند تشخیص دست‌نوشته، ترجمه ماشینی و شرح تصاویر استفاده می‌شود. آن‌ها مشکل محوشدگی گرادیان را که به خاطر رشته‌های طولانی داده‌ها در آموزش شبکه‌های عصبی بازگشتی (RNN) رخ می‌داد، با نگهداری تاریخچه در یک حافظه داخلی بر اساس ورودی جدید و مقدار قبلی سلول مشخص کردند.