لوجیت

Logits

copy icon share icon print icon

تعریف

برداری از پیش‌بینی‌های خام (نرمال نشده) که یک مدل طبقه‌بندی تولید می‌کند، و در شرایط عادی به عنوان ورودی به یک تابع نرمال‌سازی پاس داده ‌می‌شوند. اگر مدل یک مساله طبقه‌بندی چند-دسته‌ای را حل کند، لوجیت‌ها معمولا ورودی تابع softmax خواهند بود. این تابع برداری از احتمالات نرمال‌شده برمی‌گرداند که به ازای هر کلاس یک مقدار دارد.

هم‌چنین، لوجیت گاهی به معنای معکوس درایه به درایه تایع sigmoid نیز هست. برای اطلاعات بیشتر، این صفحه را ببینید.