تابع زیان لگاریتمی

Log Loss

تعریف

تابع زیانی که در مساله‌های رگرسیون خطی دو کلاسه استفاده می‌شود.