لگاریتم احتمالات

Log-odds

copy icon share icon print icon

تعریف

لگاریتم احتمالات چندین پیشامد.

اگر پیشامد به یک احتمال دودویی اشاره کند، در این صورت odds به نسبت موفقیت (p) بر روی شکست (1-p) اشاره می‌کند. به عنوان مثال، فرض کنید که پیشامدی ۹۰٪ احتمال موفقیت و ۱۰٪ احتمال شکست دارد. در این صورت داریم:

لگاریتم احتمالا به لگاریتم مقدار فوق گفته می‌شود. قرارداد شده است که منظور از لگاریتم، لگاریتم طبیعی است، اما در واقع می‌تواند لگاریتم هر مقداری بزرگ‌تر از ۱ باشد. با در نظر گرفتن قرارداد، در مثال گفته شده داریم:

لگاریتم احتمال معکوس خروجی تابع sigmoid است.