لگاریتم احتمالات

Log-odds

تعریف

لگاریتم احتمالات چندین پیشامد.

اگر پیشامد به یک احتمال دودویی اشاره کند، در این صورت odds به نسبت موفقیت (p) بر روی شکست (1-p) اشاره می‌کند. به عنوان مثال، فرض کنید که پیشامدی ۹۰٪ احتمال موفقیت و ۱۰٪ احتمال شکست دارد. در این صورت داریم:

لگاریتم احتمالا به لگاریتم مقدار فوق گفته می‌شود. قرارداد شده است که منظور از لگاریتم، لگاریتم طبیعی است، اما در واقع می‌تواند لگاریتم هر مقداری بزرگ‌تر از ۱ باشد. با در نظر گرفتن قرارداد، در مثال گفته شده داریم:

لگاریتم احتمال معکوس خروجی تابع sigmoid است.