رگرسیون خطی

Linear Regression

copy icon share icon print icon

تعریف

استفاده از خروجی خام (y') یک مدل خطی به عنوان نتیجه نهایی یک مدل رگرسیون. هدف مساله‌های رگرسیون یک پیش‌بینی با ارزش واقعی ات. به عنوان مثال، اگر مقدار خروجی مدل خطی ۸.۳۷ باشد، مقدار پیش‌بینی نیز ۸.۳۷ خواهد بود.

متضادها: رگرسیون لجستیک، دسته‌بندی (این مدل‌ها در مقابل رگرسیون به صورت کلی قرار می‌گیرند.)