رگرسیون کمترین مربعات

Least Squares Regression

تعریف

یک مدل رگرسیون خطی که با کمینه کردن تابع خطای L2 آموزش دیده است.