لایه

Layer

تعریف

مجموعه‌ای از نورون‌ها در یک شبکه عصبی که مجموعه ویژگی‌های ورودی یا خروجی نورون‌های دیگر را پردازش می‌کنند.