نشانگرها

Landmarks

تعریف

مترادف: نقاط کلیدی (keypoints)