لامبدا (لامدا)

Lambda

تعریف

مترادف: نرخ نظم‌دهی

این یک اصطلاح با معانی مختلف است. در این‌جا بر معنی مربوط به نظم‌دهی (regularization) تمرکز شده است.