نمونه برچسب‌خورده

Labeled Example

تعریف

نمونه‌ای که شامل ویژگی‌ها و یک برچسب است. در یادگیری با ناظر، مدل‌ها از نمونه‌های برچسب‌خورده یاد می‌گیرند.