برچسب

Label

copy icon share icon print icon

تعریف

در یادگیری با ناظر به «پاسخ» یا «نتیجه» مورد انتظار به ازای یک نمونه برچسب می‌گویند. هر نمونه در یک مجموعه داده برچسب‌خورده از یک یا بیشتر ویژگی و یک برچسب تشکیل می‌شود. به عنوان مثال، در یک مجموعه داده اطلاعات ساختمان‌ها، ویژگی‌ها می‌توانند تعداد اتاق‌ها، تعداد حمام‌ها و سن خانه باشند و برچسب می‌تواند قیمت خانه باشد. در یک مجموعه داده تشخیص هرزنامه، ویژگی‌ها می‌توانند موضوع، فرسنتنده و محتوای پیام باشند و برچسب می‌تواند احتمال هرزنامه بودن یا نبودن باشد.