نظم‌دهی L2

L2 Regularization

copy icon share icon print icon

تعریف

نوعی از نظم‌دهی که وزن‌ها را به نسبت مجموع مربعات آن‌ها کاهش می‌دهد. نظم‌دهی ‌L2 تلاش می‌کند تا وزن‌های استثناء (آن‌هایی که مقدار مثبت بسیار بالا یا مقدار منفی بسیار پایین دارند) به صفر نزدیک شوند اما دقیقا صفر نشوند. این نظم‌دهی همیشه قدرت تعمیم مدل‌های خطی را بالا می‌برد.

متضاد: نظم‌دهی ‌L1