تابع زیان L2

L2 Loss

copy icon share icon print icon