تابع زیان L2

L2 Loss

تعریف

تابع زیان مربعات (squared loss) را ببینید.