نظم‌دهی L1

L1 Regularization

copy icon share icon print icon

تعریف

نوعی از نظم‌دهی (regularization) که وزن‌ها را به نسبت مجموع مقدار قدر مطلق آن‌ها کاهش می‌دهد. در مدل‌هایی که بر ویژگی‌های پراکنده (sparse features) تکیه دارند، نظم‌دهی L1 کمک می‌کند تا وزن ویژگی‌های نامربوط یا کم‌ارتباط به دقیقا ۰ برسد. این کار آن ویژگی‌ها را از مدل حذف می‌کند.

متضادها: نظم‌دهی L2 (L2 regularization)