تابع زیان L1

L1 loss

copy icon share icon print icon