تابع زیان L1

L1 loss

تعریف

تابع زبانی بر اساس قدرمطلق تفاضل مقدار پیش‌بینی شده توسط مدل و مقدار واقعی برچسب. تابع زیان L1 نسبت به تابع زیان L2 کمتر به استثنائات حساس است.