نقاط کلیدی

Keypoints

تعریف

نقاط کلیدی شامل مختصات ویژگی‌های خاص، در یک تصویر هستند. به عنوان مثال برای یک مدل تشخیص تصویر که گونه‌های گل را از یکدیگر متمایز می‌کند، نقاط کلیدی ممکن است مرکز هر گلبرگ، ساقه، پرچم و غیره باشد.