K

حرف K

Letter K

کلمات توضیح
۱ K-means

یکی از الگوریتم‌های محبوب خوشه‌بندی است که برای گروه‌بندی دسته‌ها در یادگیری بدون نظارت استفاده می‌شود. الگوریتم k-means بطور کلی موارد زیر را انجام می‌دهد: با تکرار بهترین نقاط مرکز k را تعیین...

۲ K-median

یک الگوریتم خوشه‌بندی که مرتبط با k-means است. تفاوت عملی بین این دو به صورت زیر است: در k-means، مرکزها با به حداقل رساندن مجموع مربعات فاصله بین یک کاندیدای مرکز و هر یک از نمونه‌های آن تعیین می...

۳ Keras

کراس یک API پایتونی محبوب یادگیری ماشین است که با چندین چارچوب یادگیری عمیق، از جمله تنسورفلو اجرا می‌شود.(به عنوان tf.keras در دسترس است) مطالعه بیشتر: keras.io

۴ Kernel Support Vector Machines(ksvms)

یک الگوریتم طبقه‌بندی است که با نگاشت بردارهای داده ورودی به فضای بعدی بالاتر، حاشیه بین طبقات مثبت و منفی را به حداکثر می‌رساند. به عنوان مثال یک مسئله‌ی طبقه‌بندی را در نظر بگیرید که در آن مجموعه...

۵ Keypoints

نقاط کلیدی شامل مختصات ویژگی‌های خاص، در یک تصویر هستند. به عنوان مثال برای یک مدل تشخیص تصویر که گونه‌های گل را از یکدیگر متمایز می‌کند، نقاط کلیدی ممکن است مرکز هر گلبرگ، ساقه، پرچم و غیره باشد.