تکرار

Iteration

تعریف

هر بروزرسانی بر روی وزن‌های مدل در حین فرآیند آموزش. یک تکرار شامل محاسبه گرادیان‌های پارامترهای شبکه با در نظر گرفتن مقدار زیان شبکه بر روی یک دسته (batch) از داده‌ها است.