موارد (آیتم‌ها)

Items

تعریف

اقلامی که یک سیستم توصیه‌گر از بین آن‌ها پیشنهاد می‌دهد. به عنوان مثال، برای یک سیستم توصیه‌گر در یک کتاب‌فروشی، کتاب‌ها آیتم حساب می‌شوند.