ماتریس آیتم

Item Matrix

تعریف

ماتریسی که در سیستم‌های توصیه‌گر از ویژگی‌های ساخته شده توسط عامل‌بندی ماتریس که سیگنال‌های نهفته درباره هر آیتم را نگهداری می‌کند ایجاد می‌شود. هر ردیف از ماتریس آیتم، مقدار یک ویژگی نهفته را برای همه موارد نشان می‌دهد. به عنوان مثال، یک سیستم توصیه‌گر درباره فیلم‌ها را در نظر بگیرید. هر ستون در ماتریس آیتم نشان‌دهنده یک فیلم است. سیگنال‌های نهفته ممکن است نشان‌دهنده‌ی ژانرها باشند، یا ممکن است سیگنال‌های سخت-تفسیری باشند که ارتباطات پیچیده‌ای بین سبک فیلم، امتیاز، سال ساخت یا عوامل دیگر را شامل شود.

ماتریس آیتم همان تعداد ستون دارد که ماتریس عامل‌بندی هدف باید داشته باشد. به عنوان مثال، ماتریس آیتم یک سیستم توصیه‌گر فیلم که ۱۰۰۰۰ فیلم را ارزیابی می‌کند، ۱۰۰۰۰ ستون خواهد داشت.