اشتراک بر اجتماع

IoU

تعریف

مخفف اشتراک بر اجتماع یا Intersection Over Union است.