اشتراک بر اجتماع

Intersection Over Union (iou)

copy icon share icon print icon

تعریف

اشتراک دو مجموعه تقسیم بر اجتماعشان.در یادگیری ماشین در کارهای تشخیص در تصویر اشتراک بر اجتماع برای اندازه گیری دقت کادر محصورکننده پیش بینی شده توسط مدل در مقایسه با کادر محصورکننده حقیقی استفاده می شود.در این مورد, اشتراک بر اجتماع دو کادر برابر است با نسبت مساحت همپوشانی به مساحت کل و مقدار این نسبت بین ۰(هیچ همپوشانی بین کادر محصورکننده پیش بینی شده توسط مدل و کادر محصورکننده حقیقی وجود ندارد) تا ۱(مختصات کادر محصورکننده پیش بینی شده توسط مدل و کادرمحصورکننده حقیقی دقیقا یکسان است) تغییر می کند.

برای مثال در تصویر زیر:

  • کادر محصورکننده پیش بینی شده توسط مدل (مختصاتی که تعیین می کند مدل, میز شب را در کجای این نقاشی پیش بینی کرده) با رنگ بنفش مشخص شده است.
  • کادر محصورکننده حقیقی (مختصاتی که مکان واقعی میز شب را در نقاشی مشخص می کند) با رنگ سبز مشخص شده است.

در تصویر زیر اشتراک کادر محصورکننده پیش بینی شده توسط مدل با کادر محصورکننده حقیقی ۱ و اجتماع انها (تصویر اخر) ۷ می باشد پس میزان اشتراک بر اجتماعشان ۱/۷ می باشد.