تفسیرپذیری

Interpretability

copy icon share icon print icon

تعریف

درجه سختی توضیح پیش بینی های یک مدل.مدل های عمیق معمولا غیرقابل تفسیر می باشند بدین معنی که لایه های مختلف یک مدل عمیق به سختی قابل رمزگشایی می باشند.در مقابل ان مدل های رگرسیون خطی و مدل های گسترده معمولا بسیار قابل تفسیرتر می باشند.