لایه ورودی

Input Layer

تعریف

اولین لایه در یک شبکه عصبی (که داده ی ورودی را دریافت می کند.)