تساوی فردی

Individual Fairness

copy icon share icon print icon

تعریف

معیار تساوی که بررسی می کند ایا افراد مشابه یکسان طبقه بندی شده اند یا خیر.برای مثال یک دانشگاه برای برقرار کردن تساوی و انصاف ممکن است اطمینان حاصل کند که حتما دو دانش اموز با نمرات یکسان و نمرات ازمون استاندارد یکسان شانس پذیرش یکسانی دارند.

درنظر داشته باشید که تساوی فردی بسیار وابسته به این هست که شما شباهت را چگونه تعریف می کنید (در مورد بالا نمرات ازمون) و این ریسک وجود دارد که مشکلات تساوی و انصاف جدیدی بوجود بیایند اگر این معیار های شباهت درست انتخاب نشده و اطلاعات مهم را در نظر نگیرند (برای مثال در مثال بالا درجه سختی برنامه درسی داش اموز).

برای اطلاعات بیشتر می توانید این مقاله را مطالعه کنید.