توزیع شده به شکل مستقل و یکسان

Independently and Identically Distributed (i.i.d)

تعریف

داه ای که از توزیعی گرفته شده است که تغییر نمی کند و هر مقدار گرفته شده در این داده ارتباطی با مقداری که از قبل گرفته شده است ندارد.یک i.i.d گاز ایده ال یادگیری ماشین است - یک ساختار ریاضی مفید که تقریبا اصلا در دنیای واقعی اتفاق نمی افتد.برای مثال توزیع بازدیدکنندگان یک صفحه وب می تواند در یک بازه ی کوتاهی از زمان یک i.i.d باشد زیرا توزیع ان در این بازه کوتاه تغییر نمی کند و بازدید یک فرد از ان صفحه از بازدید فرد دیگر از ان صفحه مستقل می باشد. با اینحال اگر این بازه را بسط بدهیم در (توزیع) بازدیدکنندگان ممکن است تفاوت هایی پدیدار شود.