ناسازگاری معیارهای عدالت

Incompatibility Of Fairness Metrics

copy icon share icon print icon

تعریف

این گمان که برخی از مفاهیم عدالت با یکدیگر ناسازگارند و نمی توانند به طور همزمان ارضا شوند.در نتیجه این گمان, یک معیار جهانی برای کمی سازی عدالت که در همه مسائل یادگیری ماشین قابل پیاده سازی باشد وجود ندارد.

با اینکه این گمان ممکن است دلسردکننده به نظر برسد بدین معنی نیست که تلاشها برای برقراری عدالت (در مسائل یادگیری ماشین) بی نتیجه می باشند در عوض پیشنهاد می دهد که عدالت باید با توجه به مفاد و محتوای (مسئله یادگیری ماشین) برای مسئله یادگیری ماشین داده شده با هدف جلوگیری از اسیب زدن به موارد استفاده از ان تعریف شود.

برای اطلاعات بیشتر این مقاله را مطالعه کنید.