سوگیری بین گروهی

In-group Bias

copy icon share icon print icon

تعریف

طرفداری یا تعصب نشان دادن برای گروه یا مشخصات خود.اگر ازمونگر ها و ارزیاب ها (یک پروژه یادگیری ماشین) دوستان, خانواده یا همکاران توسعه دهنده یادگیری ماشین باشند, سوگیری بین گروهی می تواند ازمایش محصول یا دیتاست را بی اعتبار کند.

سوگیری بین گروهی نوعی از انتساب گروهی مقدار پیش فرض می باشد.

مطالعه بیشتر: سوگیری همگنی خارج از گروهی