سوگیری ضمنی

Implicit Bias

copy icon share icon print icon

تعریف

فرد براساس الگوی فکری و خاطراتش ارتباط یا گمانی به طور غیرارادی فرض می کند.سوگیری ضمنی می تواند بر موارد زیر تاییر بگذارد:

  • چگونگی جمع اوری و دسته بندی داده
  • چگونگی طراحی و توسعه سیستم های یادگیری ماشین

برای مثال در طراحی یک سیستم تشخیص عکس مراسم عروسی, یک مهندس ممکن است وجود لباس سفید در عکس را به عنوان یک ویژگی در نظر بگیرد درحالیکه لباس سفید فقط در دوره های زمانی و فرهنگ های مشخصی به عنوان عرف بوده است. مطالعه بیشتر: سوگیری تاییدی