مجموعه‌داده نامتوازن

Imbalanced Dataset

تعریف

مترادفی برای مجموعه‌داده دسته نامتوازن است.