تشخیص تصویر

Image Recognition

تعریف

پروسه ای که طی ان شی (اشیا), الگو(ها) یا مفهوم(مفاهیم) موجود در یک عکس طبقه بندی می شوند.تشخیص تصویر به عنوان طبقه بندی تصویر نیز شناخته می شود.

برای اطلاعات بیشتر این لینک را مشاهده کنید.