ابر صفحه

Hyperplane

copy icon share icon print icon

تعریف

مرزی که یک فضا را به دو زیر فضا تقسیم می‌کند. به عنوان مثال خط، یک صفحه‌ی دو بعدی است و صفحه یک ابر صفحه‌ی سه بعدی است. به طور معمول در یادگیری ماشینی‌، ابر صفحه‌ مرزی است که یک فضای با ابعاد بالا را جدا می‌کند. Kernel Support Machines اغلب در یک فضای بسیار بزرگ با استفاده از ابر صفحه‌‌ها کلاس‌های مثبت را از کلاس‌های منفی جدا می‌کند.