ابر پارامتر

Hyperparameter

تعریف

پارامتر‌هایی که در طول دوره‌های متوالی آموزش یک مدل تغییر می‌دهید. به عنوان مثال میزان یادگیری یک ابر پارامتر است.

متضاد: پارامتر