داده‌های نگه‌داری

Holdout Data

copy icon share icon print icon

تعریف

نمونه‌هایی از داده که عمدا در حین آموزش استفاده نشده‌اند(نگه داشته شده). مجموعه داده‌های اعتبار سنجی و آزمایشی، نمونه‌هایی از داده‌های نگه‌داری هستند. داده‌های نگه‌داری می‌توانند به ارزیابی توانایی مدل برای تعمیم به داده‌های جدا از داده‌هایی که روی آن‌ها آموزش داده شده است‌، کمک کنند. هزینه در مجموعه نگه‌داری ، تخمین بهتری از هزینه‌ی یک مجموعه داده مشاهده نشده نسبت به هزینه‌ی مجموعه آموزش ارائه می‌دهد.