hinge هزینه‌ی

Hinge Loss

copy icon share icon print icon

تعریف

خانواده‌ای از توابع هزینه که برای طبقه‌بندی طراحی شده‌اند تا مرز تصمیم گیری را تا جایی که ممکن است از هر نمونه آموزش پیدا کنند. بنابراین تفاوت بین مثال‌ها و مرز تصمیم را به حداکثر می‌رساند. KSVMs ها از هزینه‌ی hinge (یا عملکرد مربوطه مانند هزینه‌ی مربع hinge) استفاده می‌کنند. برای طبقه‌بندی باینری، عملکردهزینه‌ی hinge به صورت زیر تعریف می‌شود:

که در آن y برچسب واقعی است، یا -1 یا 1+ و y 'خروجی خام مدل طبقه‌بندی است:

در نتیجه یک نمودار هزینه‌ی hinge در مقابل (y * y ') به صورت زیر است: