خوشه‌بندی سلسله مراتبی

Hierarchical Clustering

copy icon share icon print icon

تعریف

دسته‌ای از الگوریتم‌های خوشه‌بندی، که درختی از خوشه‌ها را ایجاد می‌کنند. این الگوریتم‌ها برای داده‌های سلسله مراتبی مانند طبقه‌بندی‌های گیاهی مناسب هستند. دو نوع الگوریتم خوشه‌بندی سلسله مراتبی وجود دارد:

  • خوشه‌بندی جمع‌کننده: ابتدا هر مثالی را به یک خوشه اختصاص داده و به طور تکراری نزدیک‌ترین خوشه‌ها را برای ایجاد یک درخت سلسله مراتبی ادغام می‌کند.
  • خوشه‌بندی تقسیم‌کننده: ابتدا تمامی مثال‌ها را به یک خوشه گروه‌بندی می‌کند و سپس خوشه را به صورت تکراری به یک درخت سلسله مراتبی تقسیم می‌کند.

متضاد: خوشه‌بندی مبتنی بر مرکز