حافظه نهان

Hidden State

copy icon share icon print icon

تعریف

نورون‌هایی از یک شبکه عصبی بازگشتی که مانند حافظه مدل عمل می‌کنند. حافظه نهان یک شبکه عصبی بازگشتی باید اطلاعات موجود در داده‌هایی که قبلا توسط مدل دیده شده را در خود ذخیره کند تا در پیش‌بینی‌های مربوط به گام‌های زمانی بعد از آن‌ها استفاده کند.