لایه پنهان

Hidden Layer

copy icon share icon print icon

تعریف

در شبکه عصبی یک لایه ساختگی(مصنوعی) بین لایه ورودی (یعنی ویژگی‌ها) و لایه خروجی (پیش‌بینی) است. لایه‌های پنهان اغلب دارای یک تابع فعال سازی (مانند ReLU) برای آموزش هستند. یک شبکه عصبی عمیق بیش از یک لایه پنهان را شامل می‌شود.