ابتکاری

Heuristic

copy icon share icon print icon

تعریف

یک راه حل سریع برای یک مسئله، که ممکن است بهترین راه حل باشد یا نباشد. به عنوان مثال "با یک ابتکار، ما به دقت ۸۶٪ دست یافتیم ولی هنگامی که از شبکه عصبی عمیق استفاده کردیم، دقت تا ۹۸٪ افزایش یافت."