انتساب گروهی مقدار پیش‌فرض

Group Attribution Bias

copy icon share icon print icon

تعریف

به فرض اینکه آنچه برای یک فرد صادق است، برای همه افراد در آن گروه نیز صادق است، در صورت نمونه‌گیری راحت برای جمع آوری داده‌ها، اثرات انتساب گروهی مقدار پیش‌فرض می‌تواند تشدید شود. در یک نمونه‌ی غیر نماینده، ممکن است باعث تصوراتی که منعکس کننده‌ی واقعیت نیست شود.


مطالعه بیشتر: out-group homogeneity bias و in-group bias