حقیقت مبنا

Ground Truth

تعریف

پاسخ درست یا واقعیت است. از آنجا که واقعیت غالباً ذهنی است، معمولا کارشناسان ارزیاب تعیین‌کننده حقیقت مبنا(یافته‌های عینی) هستند.