کاهش شیب

Gradient Descent

copy icon share icon print icon

تعریف

یک روش برای به حداقل رساندن میزان افت، با محاسبه‌ی شیب آن توجه به پارامترهای مدل و داده های آموزشی است. می‌توان گفت کاهش شیب، به طور تکراری پارامترها را تنظیم می‌کند و به تدریج بهترین ترکیب وزن‌ها و مقدار پیش‌فرض را می‌یابد تا میزان افت به حداقل برسد.