شیب

Gradient

تعریف

به بردار مشتقات جزئی با توجه به تمام متغیرهای مستقل گویند که در یادگیری ماشین، شیب بردار مشتقات جزئی از عملکرد مدل است.(شیب در جهت صعودی حرکت می‌کند)