مولد

Generator

تعریف

زیر سیستم در یک شبکه‌ی مولد تخاصمی که نمونه‌های جدیدی ایجاد می‌کند.

متضاد: تشخیص‌دهنده