مدل مولد

Generative Model

copy icon share icon print icon

تعریف

از نظر عملی مدلی است که یکی از موارد زیر را انجام دهد:

نمونه‌های جدیدی را از مجموعه داده‌های آموزشی ایجاد می‌کند. به عنوان مثال یک مدل مولد می‌تواند پس از آموزش بر روی مجموعه‌ای از اشعار، شعر ایجاد کند. بخش مولد یک شبکه‌ی مولد تخاصمی در این گروه قرار می‌گیرد.

احتمال اینکه نمونه‌ی جدید از مجموعه آموزشی است یا از همان مکانیسم ایجاد شده برای مجموعه آموزش ایجاد شده را مشخص می‌کند. به عنوان مثال پس از آموزش روی مجموعه داده‌ای متشکل از جملات انگلیسی، می‌تواند احتمال اعتبار ورودی جدید یک جمله انگلیسی را تعیین کند.

یک مدل مولد از لحاظ نظری می‌تواند توزیع نمونه‌ها یا ویژگی‌های خاص در یک مجموعه داده را تشخیص دهد. به این معنا که: (مثال)P

الگوهای یادگیری بدون نظارت مولد هستند.

متضاد: مدل‌های تشخیص‌دهنده