شبکه های مولد تخاصمی

Generative Adversarial Network (Gan)

تعریف

سیستمی برای ایجاد داده‌های جدید است که در آن مولد داده ایجاد می‌کند و یک تشخیص دهنده بررسی می‌کند که داد‌ه‌های ایجاد شده معتبر هستند یا نامعتبر هستند.