مدل خطی تعمیم یافته

Generalized Linear Model

copy icon share icon print icon

تعریف

تعمیم مدل‌های رگرسیون کمترین مربعات که مبتنی بر نویز گوسی است، به سایر مدل‌های مبتنی بر انواع دیگر نویز، مانند نویز پواسون یا نویزهای طبقه‌ای. نمونه‌هایی از مدل‌های خطی تعمیم یافته عبارت‌اند از:

پارامترهای یک مدل خطی تعمیم یافته را می‌توان از طریق بهینه‌سازی محدب یافت.

مدل‌های خطی تعمیم یافته دارای ویژگی‌های زیر هستند:

  • پیش‌بینی متوسط مدل رگرسیون کمترین مربعات بهینه، با متوسط برچسب داده‌های آموزش برابر است.

    احتمال پیش‌بینی متوسط توسط مدل رگرسیون لجستیک بهینه، با متوسط برچسب داده‌های آموزش است.

توانایی یک مدل خطی عمومی، محدود به ویژگی‌های آن است. برخلاف یک مدل عمیق، یک مدل خطی تعمیم یافته نمی‌تواند "ویژگی‌های جدید را یاد بگیرد".