منحنی تعمیم

Generalization Curve

copy icon share icon print icon

تعریف

منحنی‌ای که میزان اتلاف مجموعه آموزش و مجموعه اعتبار سنجی را نشان می‌دهد. یک منحنی تعمیم می‌تواند در تشخیص بیش‌برازش کمک کند. به عنوان مثال منحنی تعمیم زیر نشان می‌دهد که دچار بیش‌برازش شده است زیرا از بین رفتن مجموعه اعتبارسنجی در نهایت به طور قابل توجهی بیشتر از مجموعه آموزش می‌شود.