لایه‌ی کاملا همبند

Fully Connected Layer

تعریف

یک لایه پنهان که در آن هر گره به تمامی گره‌های لایه‌ی پنهان بعدی متصل است.

مترادف: لایه متراکم