دروازه فراموشی

Forget Gate

تعریف

بخشی از سلول‌های حافظه طولانی کوتاه-مدت (LSTM) که جریان اطلاعات در سلول را تنظیم می‌کند. این دروازه تعیین می‌کند که چقدر از اطلاعات قدیمی فراموش شوند.